چهارمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری

جوایز چهارمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند

بخش فیلم

حق پخش آثار

به آثار راه یافته به بخش مسابقه مبلغی به عنوان حق پخش به تهیه کننده حقیقی فیلم پرداخت می گردد.

  • مستند کوتاه 1 میلیون و 500 هزار تومان
  • مستند نیمه بلند 3 میلیون تومان
  • مستند بلند 5 میلیون تومان

 

بخش مستند کوتاه
برگزیده داوران :

تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار ، مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی و 20 میلیون تومان حمایت از تولید فیلم مستند به کارگردان اثر

برگزیده مردمی :

تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار ، مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی و 20 میلیون تومان حمایت از تولید فیلم مستند به تهیه کننده اثر

 

بخش مستند نیمه بلند :
برگزیده داوران :

تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار ، مبلغ 10 میلیون تومان جایزه نقدی و 40 میلیون تومان حمایت از تولید فیلم مستند به کارگردان اثر

برگزیده مردمی :

تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار ، مبلغ 10 میلیون تومان جایزه نقدی و 40 میلیون تومان حمایت از تولید فیلم مستند به تهیه کننده اثر

 

بخش مستند بلند :
برگزیده داوران :

تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار ، مبلغ 15 میلیون تومان جایزه نقدی و 60 میلیون تومان حمایت از تولید فیلم مستند به کارگردان اثر

برگزیده مردمی :

تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار ، مبلغ 15 میلیون تومان جایزه نقدی و 60 میلیون تومان حمایت از تولید فیلم مستند به تهیه کننده اثر

جایزه ویژه هیات داوران:

تندیس برگ زرین جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 10 میلیون تومان جایزه نقدی به کارگردان یا تهیه کننده اثر به انتخاب هیئت داوری

جوایز تخصصی:

تندیس برگ زرین جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی به بهترین فیلم برداری

تندیس برگ زرین جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی به بهترین تدوین

تندیس برگ زرین جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی به بهترین نویسندگی و پژوهش

تندیس برگ زرین جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی به بهترین صدابرداری یا صداگذاری

 


بخش عکس

حق التالیف آثار:

به آثار راه یافته به بخش مسابقه مبلغی به عنوان حق التالیف به عکاس پرداخت می گردد

 • بخش مجموعه عکس 500 هزار تومان
 • بخش تک عکس 200 هزار تومان

 

بخش مجموعه عکس:
 • نفر اول: تندیس برگ زرین جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی
 • نفر دوم: لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون تومان جایزه نقدی
 • نفرسوم: لوح تقدیر و مبلغ 2 میلیون تومان جایزه نقدی

 

بخش تک عکس:
 • نفر اول : تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ 3 میلیون تومان جایزه نقدی
 • نفر دوم : لوح تقدیر و مبلغ 2 میلیون تومان جایزه نقدی
 • نفر سوم : لوح تقدیر و مبلغ 1 میلیون تومان جایزه نقدی

 


بخش مستند نگاری

حق التالیف آثار:

به آثار راه یافته به بخش مسابقه مبلغ  500 هزار تومان  به عنوان حق التالیف به نویسنده پرداخت می گردد.

 

جوایز جشنواره :
 • نفر اول : تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی
 • نفر دوم : لوح افتخار و مبلغ 3 میلیون تومان جایزه نقدی
 • نفر سوم : لوح افتخار و مبلغ 2 میلیون تومان جایزه نقدی

 

 


جایزه بخش ویژه جشنواره (با موضوع بحران کرونا)

تندیس برگ زرین جشنواره دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی به بهترین اثر با موضوع بحران کرونا