پنجمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری

جوایز پنجمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند

بخش فیلم

حق پخش آثار

به آثار راه یافته به بخش مسابقه مبلغی به عنوان حق پخش به تهیه کننده حقیقی فیلم پرداخت می گردد.

 • مستند کوتاه 2 میلیون تومان
 • مستند نیمه بلند 4 میلیون تومان
 • مستند بلند 7 میلیون تومان
بخش مستند کوتاه
برگزیده داوران :

تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار ، مبلغ 6 میلیون تومان جایزه نقدی 

برگزیده مردمی :

تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار ، مبلغ 6 میلیون تومان جایزه نقدی 

بخش مستند نیمه بلند :
برگزیده داوران :

تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار ، مبلغ 15میلیون تومان جایزه نقدی 

برگزیده مردمی :

تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار ، مبلغ 15میلیون تومان جایزه نقدی 

بخش مستند بلند :
برگزیده داوران :

تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار ، مبلغ 20 میلیون تومان جایزه نقدی

برگزیده مردمی :

تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار ، مبلغ 20 میلیون تومان جایزه نقدی 

جایزه ویژه هیات داوران:

تندیس برگ زرین جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 10 میلیون تومان جایزه نقدی به کارگردان یا تهیه کننده اثر به انتخاب هیئت داوری

جوایز تخصصی:

تندیس برگ زرین جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی به بهترین فیلم برداری

تندیس برگ زرین جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی به بهترین تدوین

تندیس برگ زرین جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی به بهترین نویسندگی و پژوهش

تندیس برگ زرین جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی به بهترین صدابرداری یا صداگذاری


بخش عکس

حق التالیف آثار:

به آثار راه یافته به بخش مسابقه مبلغی به عنوان حق التالیف به عکاس پرداخت می گردد

 • بخش مجموعه عکس 500 هزار تومان
 • بخش تک عکس 200 هزار تومان
بخش مجموعه عکس:
 • نفر اول: تندیس برگ زرین جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی
 • نفر دوم: لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون تومان جایزه نقدی
 • نفرسوم: لوح تقدیر و مبلغ 2 میلیون تومان جایزه نقدی
بخش تک عکس:
 • نفر اول : تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ 3 میلیون تومان جایزه نقدی
 • نفر دوم : لوح تقدیر و مبلغ 2 میلیون تومان جایزه نقدی
 • نفر سوم : لوح تقدیر و مبلغ 1 میلیون تومان جایزه نقدی

بخش مستند نگاری

حق التالیف آثار:

به آثار راه یافته به بخش مسابقه مبلغ  500 هزار تومان  به عنوان حق التالیف به نویسنده پرداخت می گردد.

جوایز جشنواره :
 • نفر اول : تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی
 • نفر دوم : لوح افتخار و مبلغ 3 میلیون تومان جایزه نقدی
 • نفر سوم : لوح افتخار و مبلغ 2 میلیون تومان جایزه نقدی

جایزه بخش ویژه جشنواره (با موضوع بحران کرونا)

در بخش ویژه کرونا به بهترین فیلم با موضوع کرونا تندیس جشنواره و مبلغ ۷ میلیون تومان جایزه نقدی، به بهترین مجموعه عکس تندیس جشنواره و مبلغ ۵ میلیون تومان، به بهترین تک عکس تندیس جشنواره و مبلغ ۳ میلیون تومان و به بهترین مستندنگاری با موضوع کرونا تندیس جشنواره و مبلغ ۳ میلیون تومان جایزه نقدی اهدا می‌شود.