هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری

ثبت نام

فیلم مستند
عکس مستند
مستندنگاری
پیچینگ


گاه شمار هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند (سال 1402)

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال اثر: ۱۵ مردادماه 1402

شروع جشنواره: متعاقبا اعلام خواهد شد

اختتامیه جشنواره: متعاقبا اعلام خواهد شد