هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری، ویژه فلسطین

گاهشمار جشنواره در سال 96
گاهشمار جشنواره در سال 96
24 فروردین 1396 8:42 ق.ظ

فصل 1 : بهار 96

اسفند ماه 95 : فراخوان جشنواره

10فروردین ماه 96 : آخرین مهلت ثبت نام اثر

سامانه ثبت نام در ساعت 24 پنجشنبه 10 فروردین ماه 96 بسته می شود

15 فروردین ماه 96 : آخرین مهلت دریافت آثار

از این تاریخ به بعد به هیچ عنوان اثری برای فصل اول پذیرفته نمی شود و متقاضیانی که نتوانسته اند آثار خود را در تاریخ مقرر ارسال کنند می توانند با باز شدن سامانه ثبت نام و ثبت نام مجدد و دریافت کد رهگیری جدید در فصل بعدی جشنواره شرکت کنند.

20 فروردین ماه 96 : شروع جشنواره

30 خرداد ماه 96 : تجمیع آراء مردمی

مشخص شدن برگزیدگان مردمی بخش های جشنواره

31 خردادماه 96 : اختتامیه فصل اول جشنواره

فصل 2 : تابستان 96

1 اردیبهشت ماه 96 : فراخوان جشنواره

15 خرداد ماه 96 : آخرین مهلت ثبت نام

سامانه ثبت نام در ساعت 24 دوشنبه 15 خرداد ماه 96 بسته می شود

20 خردادماه 96 : آخرین مهلت دریافت اثر

از این تاریخ به بعد به هیچ عنوان اثری برای فصل دوم پذیرفته نمی شود و متقاضیانی که نتوانسته اند آثار خود را در تاریخ مقرر ارسال کنند می توانند با باز شدن سامانه ثبت نام و ثبت نام مجدد و دریافت کد رهگیری جدید در فصل بعدی جشنواره شرکت کنند.

11 تیرماه 96 : شروع فصل دوم جشنواره

30 شهریور ماه 96 : تجمیع اراء مردمی

31 شهریور ماه 96 : اختتامیه فصل دوم جشنواره

فصل 3 : پاییز 96

1 مرداد ماه 96 : فراخوان جشنواره

15 شهریور ماه 96 : آخرین مهلت ثبت نام

سامانه ثبت نام در ساعت 24 چهارشنبه 15 شهریور ماه 96 بسته می شود

20 شهریور ماه 96 : آخرین مهلت دریافت اثر

از این تاریخ به بعد به هیچ عنوان اثری برای فصل سوم پذیرفته نمی شود و متقاضیانی که نتوانسته اند آثار خود را در تاریخ مقرر ارسال کنند می توانند با باز شدن سامانه ثبت نام و ثبت نام مجدد و دریافت کد رهگیری جدید در فصل بعدی جشنواره شرکت کنند.

16 مهر ماه 96 : شروع فصل سوم جشنواره

29 آذر ماه 96 : تجمیع اراء مردمی

30 آذر ماه 96 : اختتامیه فصل سوم جشنواره

فصل 4 : زمستان 96

1 آبان ماه 96 : فراخوان جشنواره

15 آذر ماه 96 : آخرین مهلت ثبت نام

سامانه ثبت نام در ساعت 24 چهارشنبه 15 آذر ماه 96 بسته می شود

20 آذر ماه 96 : آخرین مهلت دریافت اثر

از این تاریخ به بعد به هیچ عنوان اثری برای فصل چهارم پذیرفته نمی شود و متقاضیانی که نتوانسته اند آثار خود را در تاریخ مقرر ارسال کنند می توانند با باز شدن سامانه ثبت نام و ثبت نام مجدد و دریافت کد رهگیری جدید در فصل بعدی جشنواره شرکت کنند.

10 دی ماه 96 : شروع فصل چهارم جشنواره

28 اسفند ماه 96 : تجمیع اراء مردمی

29 اسفند ماه 96 : اختتامیه فصل چهارم جشنواره

بدون دیدگاه