هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری، ویژه فلسطین

Previous Image
Next Image

info heading

info content

عکاس: علی اصغریوسفی –  بی خانمان ها

افزایش فقر، بیکاری و نامساعد بودن شرایط اجتماعی منجر به رشد تعداد بی خانمانها، زباله گردها و همچنین دسترسی آسان به مواد مخدر در شهر اراک شده است. این معضل بخصوص در فصول سرد با توجه به غفلت و عدم رسیدگی مناسب توسط ارگانهای مسئول، آسیب های جسمی و روانی بسیاری را بر این قشر وارد می کند.

رای گیری برای این اثر غیرفعال است

بدون دیدگاه